مشتری:

بانک سامان

پروژه:

بانک سامان

صورت مساله:
در سال 1390، به منظور ساخت یک مزیت رقابتی منحصر بفرد، بانک سامان استراتژی خود را از یک سازمان "خدمت-محور" به "مشتری-محور" تغییر داد. از همین رو، بانک سامان درصدد هماهنگ سازی المان های بصری برند خود، با استراتژی جدید این سازمان برآمد.
راه حل ما:
براساس بریف، بیانیه ی برند در راستای رویکرد جدید این سازمان و با توجه به ارزش های اصلی "آسودگی"، " سرعت" و "اعتماد"، تدوین گردید. همچنین هویت بصری جدیدی برای بانک سامان طراحی شد. تغییر شعار برند از " بانک سامان، بانک هوشمند" به "با شما هستیم" در واقع نشانگر تمرکز بر خواسته های مشتری و ایجاد اعتماد در آن‌هاست.