مشتری:

فومن شیمی

پروژه:

آگهی تلویزیونی محصول شیشه شوی کاسپین

صورت مساله:
فومن شیمی که در بسیاری از محصولات خودرویی نظیر روغن ترمز و ضدیخ پیشرو بازار می باشد قصد داشت تا محصول شیشه شوی خود، که به نسبت کمتری شناخته شده است را هر چه بهتر به مخاطب خود معرفی و ایجاد نیاز کند. در همین راستا کمپین تلویزیونی را برای این محصول برنامه ریزی و اجرا کرد.
راه حل ما:
با طراحی موقعیتی که در آن کدر بودن شیشه جلوی خودرو ، دید را مخدوش کرده است ، حضور مؤثر و مفید محصول و تغییری که در دید راننده ایجاد می کند را برای مخاطب به نمایش گذاشته ایم. دیده شدن وضعیت قبل( کدر بودن شیشه ) و وضعیت بعد(شفافیت شیشه ) در بستر داستان این ویدیو به مخاطب کمک می کند تا عملکرد مناسب محصول را به خوبی درک کند.