واحد راه‌حل‌های رسانه آژانس تبلیغاتی اشاره

واحد استراتژیکی در حوزه‌ی ارتباطات بازاریابی و همچون یک آژانس رسانه ای است که در حوزه‌ی رسانه خدمات تخصصی ارائه می‌دهد. در این واحد با توجه به خواسته‌ و نیاز مشتریان، با تاکید ویژه بر استفاده از آخرین تحقیقات دردسترس و نرم‌افزارهایی که قابلیت اندازه‌گیری و بهینه‌سازی استفاده از بودجه‌های تبلیغاتی را دارند، تلاش می‌شود تا حد امکان از بودجه‌های تبلیغاتی به شکلی موثرتر استفاده شود.
خدماتی که در این واحد ارائه می‌گردد عبارت است از: استراتژی رسانه‌ای متناسب با مخاطب و اهداف کمپین، برنامه‌ریزی رسانه‌ای با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی و خرید بهینه‌ی رسانه که همگی در راستای اجرای هرچه دقیق‌تر هر کمپین برنامه‌ریزی می‌شوند.

واحد راه‌حل‌های رسانه آژانس تبلیغاتی اشاره

واحد استراتژیکی در حوزه‌ی ارتباطات بازاریابی و همچون یک آژانس رسانه ای است که در حوزه‌ی رسانه خدمات تخصصی ارائه می‌دهد. در این واحد با توجه به خواسته‌ و نیاز مشتریان، با تاکید ویژه بر استفاده از آخرین تحقیقات دردسترس و نرم‌افزارهایی که قابلیت اندازه‌گیری و بهینه‌سازی استفاده از بودجه‌های تبلیغاتی را دارند، تلاش می‌شود تا حد امکان از بودجه‌های تبلیغاتی به شکلی موثرتر استفاده شود.
خدماتی که در این واحد ارائه می‌گردد عبارت است از: استراتژی رسانه‌ای متناسب با مخاطب و اهداف کمپین، برنامه‌ریزی رسانه‌ای با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی و خرید بهینه‌ی رسانه که همگی در راستای اجرای هرچه دقیق‌تر هر کمپین برنامه‌ریزی می‌شوند.